Stadgar

Stadgar för Blekinge Pistolskyttekrets, antagna vid årsmötet den 15 mars 2003 och godkända av Svenska Pistolskytteförbundets styrelse.

§ 1

Blekinge pistolskyttekrets, nedan kallad kretsen, skall enligt dessa stadgar och Svenska Pistolskytteförbundets stadgar, som Svenska Pistolskytteförbundets regionala organ arbeta i enlighet med detta förbunds ändamål. Kretsens styrelse har sitt säte i Blekinge Medlemmar i kretsen är de skytteföreningar inom regionen som är anslutna till Svenska Pistolskytteförbundet.

§ 2

Kretsen har som ändamål att främja och utveckla skyttesporten med pistol och revolver samt att verka för ökad skjutskicklighet och ansvarsfull hantering av dessa vapen. Svenska Pistolskytteförbundet är en frivillig försvarsorganisation.

Kretsen skall i sin verksamhet följa de beslut och anvisningar som Förbundsmöte och Förbundsstyrelse meddelar.

§ 3

Kretsens beslutande organ är årsmötet – ordinarie eller extra – och kretsstyrelsen.

Kretsens firma tecknas av kretsstyrelsen eller, om kretsstyrelsen så beslutar, av två kretsstyrelseledamöter gemensamt, eller var för sig. Kretsstyrelsen kan också utse en eller flera personer att teckna kretsens firma för särskilt ändamål.

§ 4

Kretsens räkenskapsår och verksamhetsår är kalenderåret.

Årsmöte och extra årsmöte

§ 5

Ordinarie årsmöte hålls före mars månads utgång på tid och plats som kretsstyrelsen bestämmer.

Kallelse till årsmötet skall tillställas medlemsföreningarna med post eller på annat lämpligt sätt minst tre veckor före mötet. Till kallelsen skall kretsstyrelsen bifoga dagordning för årsmötet, årsberättelsen och revisionsberättelsen, samt motioner / propositioner till Förbundsmötet.

§ 6

Vid årsmötet representeras varje förening av valda ombud från sin förening. För ombud kan suppleant inträda när ombudet har förhinder. Varje förening har en röst samt ytterligare en röst för varje påbörjat 20-tal aktiva medlemmar i föreningen enligt den redovisning som lämnats via egen krets till Svenska Pistolskytteförbundets kansli om läget per den 31 december närmast föregående år.

§ 7

Varje ledamot i kretsens styrelse har en röst vid årsmötet. Denna rösträtt gäller dock inte när årsmötet behandlar frågor där ledamoten äger personligt intresse, s.k. jäv och inte heller vid fråga om ansvarsfrihet för kretsstyrelsen eller vid val till post där ledamoten kandiderar. Rösträtten gäller ej heller vid val av revisor eller suppleant för revisor.

Årsmötets beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning. Vid omröstning avgörs val genom att den som erhållit högsta antalet röster utses. Vid omröstning i andra frågor krävs för beslut absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet avgivna röster.

Omröstning sker öppet. Om någon röstberättigad begär det skall sluten omröstning ske. Vid lika röstetal – utom vid val - gäller den mening som mötesordföranden biträder, om han har rösträtt. I annat fall avgörs frågan genom lottning.

Medlem i förening i kretsen har rätt att yttra sig vid årsmötet och ställa förslag, även om han inte har rösträtt. Beslut i annat ärende än sådant som har tagits upp på dagordningen får inte fattas vid årsmötet.

§ 8

Endast kretsens medlemsföreningar har motionsrätt till årsmötet. Motion från föreningarna skall vara kretsstyrelsen tillhanda senast den 1 december. Det åligger därefter kretsstyrelsen att i samråd med föreningarna avgöra vilka motioner som skall sändas till Förbundsmötet. Dessa skall senast den 1 februari sändas till förbundsstyrelsen.

§ 9

Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma:

 1. Upprop samt fastställande av röstlängd
 2. Val av ordförande och sekreterare vid mötet
 3. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
 5. Fastställande av dagordningen
 6. Föredragning av kretsstyrelsens verksamhetsberättelse
 7. Redovisning av resultaträkning och balansräkning för det senaste räkenskapsåret
 8. Föredragning av revisionsberättelsen
 9. Fråga om ansvarsfrihet för kretsstyrelsen för den tid revisionen avser
 10. Behandling av kretsstyrelsens förslag till årsmötet
 11. Behandling av motioner. Yttrande över motioner / propositioner till förbundsmötet skall sändas till förbundsstyrelsen senast den 30 mars.
 12. Fastställande av verksamhetsplan
 13. Fastställande av budget och avgifter för nästkommande år
 14. Val av kretsens ordförande
 15. Val av kretsstyrelseledamöter och suppleanter
 16. Val av revisor (er) och suppleant (er)
 17. Val av ombud och suppleant till FOS Blekinge
 18. Val av ledamöter i valnämnden

§ 10

Kretsstyrelsen kan kalla medlemsföreningarna till extra årsmöte. Kretsstyrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor begär det eller när minst en tredjedel av föreningarna för ett visst ändamål begär att ett extra årsmöte skall hållas. En sådan begäran skall vara skriftlig och motiverad.

När kretsstyrelsen har tagit emot en begäran som uppfyller de nämnda kraven skall den inom två veckor kalla till ett extra årsmöte att hållas inom två månader från kallelsen. Kallelsen med förslag till dagordning skall tillställas föreningarna senast två veckor före mötet.

Vid extra årsmöte får endast behandlas den fråga (frågor) som föranlett mötet. Om rösträtt vid extra årsmöte och om beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som ovan sagts om ordinarie årsmöte.

Kretsstyrelsen

§ 11

Kretsstyrelsen består av

 1. ordförande, vald av årsmötet för ett år;
 2. Fem andra ledamöter, valda av årsmötet för två år;
 3. en representant för Blekinge Skytteförbund, en representant för Blekinge Sportskytteförbund och en representant för Blekinge Ungdomsskytteförbund om det med respektive organisation finns en ömsesidig överenskommelse om representation i varandras styrelse. Dessa ledamöter utses av respektive organisation och de bör ha en personlig suppleant.

Som ersättare för ledamöterna under b) skall årsmötet välja tre suppleanter att i den turordning som årsmötet bestämt ingå i kretsstyrelsen när ledamot fått förhinder. Suppleant väljs för två år.

Avgår en ledamot under mandattiden skall om möjligt årsmöte välja ersättare för den återstående mandattiden.

§ 12

Kretsstyrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassaförvaltare samt de övriga funktionärer som behövs.

§ 13

Kretsstyrelsen är beslutför när samtliga ledamöter har kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av kretsstyrelsens röstande ledamöter är ense om beslutet – dock minst tre.

Vid lika röstetal gäller den mening som mötesordföranden biträder. Representant för organisation enligt § 11c har rösträtt under förutsättning att detsamma gäller representant från kretsen som är ledamot i den andra skytteorganisationens styrelse. Röstning får inte ske genom ombud.

Kallelse till kretsstyrelsesammanträde med föredragningslista skall tillställas samtliga ledamöter och suppleanter senast sju dagar före sammanträdet. Ledamot som har förhinder skall snarast anmäla detta.

Vid kretsstyrelsens sammanträden skall föras protokoll, som undertecknas av protokollföraren och justeras av mötesordföranden. Avvikande mening skall antecknas till protokollet. Ytterligare justerare kan utses.

I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende skall avgöras genom att ledamöternas mening inhämtas per telefon eller på annat lämpligt sätt. Sådant beslut skall protokollföras och anmälas till nästa sammanträde.

§ 14

Kretsstyrelsen beslutar om en förening skall antas som medlem i kretsen och om en förening skall uteslutas ur kretsen.

När en förening i kretsen har beslutat att ändra namn eller att ändra sina stadgar skall föreningen omgående skriftligen ansöka om godkännande hos kretsstyrelsen. Kretsstyrelsen prövar om ändringen kan godkännas med hänsyn till Svenska Pistolskytteförbundets stadgar och bestämmelser i övrigt.

Har kretsstyrelsen beslutat att anta eller utesluta en förening eller att godkänna en namnändring skall Svenska Pistolskytteförbundets kansli omedelbart underrättas.

Kretsstyrelsen åligger särskilt

Kretsstyrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i viss grupp av ärenden till kommitté, utskott eller annat organ eller till särskild person. Den som har fattat beslut med stöd av ett sådant bemyndigande skall fortlöpande hålla kretsstyrelsen informerad härom .

Revision

§ 15

För granskning av kretsens verksamhet och medelsförvaltning skall årsmötet utse minst en revisor samt en suppleant för varje revisor.

Revisor har rätt att fortlöpande ta del av kretsens räkenskapsmaterial, protokoll och övriga handlingar som gäller kretsens verksamhet Senast den 1 februari skall kretsstyrelsen överlämna protokoll, årsredovisning och räkenskapsmaterial för det föregående verksamhetsåret för revision.

Revisionsberättelsen skall överlämnas till kretsstyrelsen senast den 1 mars. I berättelsen skall kretsstyrelsens ansvarsfrihet tillstyrkas eller avstyrkas.

Valnämnd

§ 16

Kretsstyrelsen skall senast 15 december underrätta valnämndens ordförande om vilka kretsstyrelseledamöter och andra funktionärer som är i tur att avgå, avsägelser och annat som kan vara nämnden till hjälp i dess arbete meddelas fortlöpande till nämndens ordförande.

Valnämnden består av ordförande och minst två övriga ledamöter valda av årsmötet. Kvinnor och män skall vara representerade i nämnden. Årsmötet utser ordförande eller överlåter till nämnden att utse ordförande inom sig.

Valnämnden skall senast 1 mars meddela kretsstyrelsen sitt förslag.

Stadgetolkning och stadgeändring

§ 17

Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, tolkas stadgarna i första hand av årsmötet. I brådskande fall får frågan avgöras av kretsstyrelsen.

§ 18

Beslut om ändring av dessa stadgar fattas av årsmötet. För att beslutet skall träda i kraft krävs dels att det biträds av minst två tredjedelar av de vid mötet avgivna rösterna, s.k. kvalificerad majoritet och dels att de godkänns av Förbundsstyrelsen.

§ 19

Paragraferna 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 17, 18, 19 och 20 är tvingande dvs. får för ett godkännande av Förbundsstyrelsen inte ändras. Övriga paragrafer är dispositiva.

Kretsens upplösning

§ 20

Beslut om upplösning av kretsen skall fattas av två årsmöten, varav minst ett skall vara ordinarie. För att beslutet skall gälla krävs att det biträds av minst två tredjedelar av de vid mötet avgivna rösterna, s.k. kvalificerad majoritet.

Beslutar årsmötet om upplösning av kretsen skall i beslutet också anges hur kretsens kvarvarande tillgångar skall användas. Tillgångarna får endast användas för ändamål som främjar och utvecklar skyttet.

Årsmötets protokoll i ärendet samt årsredovisning och revisionsberättelse skall snarast dock senast två månader efter årsmötet tillställas Svenska Pistolskytteförbundets kansli.